ฮานอย ฮาลอง นิงบิง

ฮานอย ฮาลอง นิงบิง
Dalaco Travel

ทัวร์โคด์ : N4016FD

โรงแรม : | ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 122$ | ยานพาหนะ :

ออกเดินทางที่ : ตามสั่ง

จอง

ติดต่อ +84473009119  เพื่อสอบกามข้อมูลโดยตรง

ฮานอย-ฮาลอง-นิงบิงห์
(4วัน3คืน)
•    วันแรก: 
8:35: มีรถปรับอากาศและไกร์รับท่านที่สนามบิน(สายการบินBKK-HAN (FD3700 / 0645-0835)  แล้วนำท่านออกเดีนทางสู่นิงบิงห์ชึ่งเมืองหลวงเก่าของประเทศเวียดนาม หรือจะเรียกว่าฮาลองบกเมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ่มน้ำในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน หรือ ฮาลองบก เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ และนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา 99 ยอด จึงถือกันว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ คณะปฏิวัติของโฮจิมินห์ก็ได้เคยตั้งฐานทัพขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกในการศึกเดียนเบียนฟู . นำท่าน ล่องเรือฮาลองบก ชมวิวทิวทัศน์ชมบรรยากาศของท้องทุ่งซึ่งสองข้างทางโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูน ที่รู้จักกันในนาม ฮาลองบก ชมทิวทัศน์อันงดงามของทุ่งนาข้าว ลำน้ำที่ใสสะอาด บรรยากาศแบบโรแมนติก ล่องเรือลอดถ้ำตามก๊ก และนำท่านชมวิถีชีวิตของชาวเวียดนามเมืองนิงบิงห์
11:00: เชิญท่านรับประทานอาหารกลางที่นิงบิงห์(มื้แรก). หลังอาหารนำท่านออกเดีนทางสู่ฮาลองชึ่งเป็นสถานที่มรดกโลกแห่งประเทศเวียดนาม
18:00: นำท่านเข้าสู่ที่พัก, ชำระร้างกาย และรับบริการอาหารเย็น(มื้ที่2). หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง (Night Market) เมืองฮาลอง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกมากมายจากเมืองฮาลอง แล้วพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักแรมที่ฮาลอง)
•    วันที่สอง : 
6:00 : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้ที่3)
7:00 : นำท่านออกเดีนทางสู่อ่าวฮาลอง, ล่องเรือชมความงดงามและบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติคของอ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ สัมผัสเกาะที่มีหินน้อยใหญ่ตั้งดิ่งชันเรียงรายกว่า 3,000 เกาะ และแวะชมความงามของ ถ้ำกรุงพระเจ้า ซึ่งมีหินงอกหินย้อยสวยงามตระการตา และชม เกาะไก่ชน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง ชมหมู่บ้านชาวประมง พร้อมบริการอาหารกลางวันบนเรือแบบซีฟู๊ด (มื้อที่ 4)
13:00 : หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ (ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม Ho Hoan Kiem) ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ชม วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน Ngoc Son) วัดที่สร้างอุทิศให้เต่าอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบคืนดาบ ข้ามจากฝั่งไปยังวัดโดยข้าม สะพานเทฮุก (The Huc) หรือ สะพานแสงอาทิตย์ มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย จากนั้น นำท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งแสดงถึงเรื่องราววิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามและคติคำสอนที่แฝงอยู่ในการแสดง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และหาชมได้ที่นี่ที่เดียว
19:00: บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
•    วันที่สาม: 
6:00: บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางเที่ยวชม สุสานโฮจิมินห์ จู่ติกโอจิมินห์ (Lang Chu Tich Ho chi Minh) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม (สุสานโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์และวันศุกร์ และช่วงในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน จะปิดบริการครับ) ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 ใช้สำหรับบรรจุศพอาบน้ำยาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งนอนอยู่บนแท่นในห้องเย็น นำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี สถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรั่งเศส ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชมบ้านพักโฮจิมินห์ ชม เจดีย์เสาเดียว เจดีย์ไม้ที่งดงามที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Museum) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆ กับจัตุรัสบาดิงห์ เป็นรูปแบบของอาคารสมัยใหม่ขนาดใหญ่ มีการจัดแสดงนิทรรศการมากมาย มีการถ่ายภาพขาวดำ ในสมัยสงคราม ซึ่งจะได้เห็นความเป็นอยู่ของเหล่าทหารกู้ชาติอีกด้วยและเรื่องราวการสู้รบในสมัยครามเวียดนาม
12:00: เชิญท่านรับประทานอาหารเที่ยง (มื้ที่6) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมวิหารวรรณกรรม หรือ วิหารวรรณคดี หรือที่ชาวเวียดนามเรียกว่า วันเหมียว สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าหลีไทโต อุทิศให้แก่ท่านศาสดาขงจื้อ วิหารนี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม ในบริเวณวิหารแบ่งออกเป็นลาน มีกำแพงล้อมรอบ 5 แห่งด้วยกัน เมื่อรอดซุ้มประตูหลังประตูทางเข้าใหญ่เข้าไปข้างในเป็นทางเดินปูหิน สองข้างทางเดินเป็นบ่อน้ำ ผ่านลาน 2 แห่งแล้วจะเห็นประตูกำแพงใหญ่ชื่อว่า ได๋แถงห์โมน อันเป็นสัญลักษณ์ของกรุงฮานอย. 
19:00: นำท่านเข้าสู่ที่พัก, ชำระร้างกาย และรับบริการอาหารเย็น(มื้ทึ่7) หลังจากนั้นให้นำท่านช้อปปิ้งของฝากกลับบ้านที่ ย่านถนน 36 สาย แหล่งรวมสินค้าโอท๊อป เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับมากมาย แล้วพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักแรมที่ฮานอย)
•    วันที่สี่: 
6:00: เชิญท่านรับประทานฮาหารเช้าที่โรงแรม(มื้ที่8) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินและกลับกรูงเทพโดยสายการบิน HAN-BKK ( FD3701 / 0915-1105 )

 

Chia sẻ thông tin này tới bạn bè

ทัวร์อื่นๆ