ฮานอย ฮาลอง นิงบิง

ฮานอย ฮาลอง นิงบิง
Dalaco Travel

ทัวร์โคด์ : N4046VJ

โรงแรม : | ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : ติดต่อ | ยานพาหนะ :

ออกเดินทางที่ : ตามสั่ง

จอง

ติดต่อ +84473009119  เพื่อสอบกามข้อมูลโดยตรง

ฮานอย-นิงบิงห์-ฮาลอง

(4วัน3คืน)

• วันแรก:

15:55 น. มีรถปรับอากาศและไกด์รับท่านที่สนามบิน (สายการบินBKK-HAN (VJ902 / 14:00-15:55)

 • จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่นิงบิงห์ (Ninh Binh) เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติถูกขนานนามว่า ”ฮาลองบก” เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตาทั้งเทือกเขาเนินเขาหินปูนที่ราบลุ่มและนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขาจึงถือกันว่าเป็นเมืองที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ขบวนการปฎิวัติของท่านโฮจิมินห์ก็เคยตั้งฐานทัพขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกในศึกเดียนเบียนฟู 

19:00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนและทำธุระส่วนตัวตามอัธยาศัย รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 1) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

• วันที่สอง: 

6:00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2)

 • หลังจากนั้นนำท่านล่องเรือที่ฮาลองบก ชมทัศนียภาพของท้องทุ่งสองข้างทางที่โอบล้อมด้วยภูเขาหินปูน รู้จักกันในนาม “ฮาลองบก” ชมทิวทัศน์อันงดงามของทุ่งนาข้าว ลำน้ำที่ใสสะอาด บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ล่องเรือลอดถ้ำตามก๊ก (Tam Coc) ชมวิถีชีวิตของชาวเวียดนามเมืองนิงบิงห์

11:00 น. เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวันที่นิงบิงห์ (มื้อที่ 3)

 • นำท่านออกเดินทางสู่อ่าวฮาลอง ชึ่งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศเวียดนาม

18:00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ทำธุระส่วนตัวและรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 4)

 • นำท่านไปช้อปปิ้งตลาดกลางคืน (Night Market) เมืองฮาลอง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกมากมายจากเมืองฮาลอง แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักที่ฮาลอง)

• วันที่สาม: 

6:00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5)

7:00 น. นำท่านออกเดนทางสู่อ่าวฮาลอง

 • ล่องเรือชมความงดงามและบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติกของอ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ สัมผัสเกาะหินปูนน้อยใหญ่ตั้งตะหง่านเรียงรายกว่า 3,000 เกาะ แวะชมความงามของ ถ้ำเทียนกรุง (Thien Cung) ที่มีหินงอกหินย้อยสวยงามและน่าอัศจรรย์ แวะชมเกาะไก่ชนซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง ชมหมู่บ้านชาวประมง พร้อมรับประทานอาหารกลางวันเมนูทะเลซีฟู๊ดบนเรือ (มื้อที่ 6)

13:00 น. หลังรับประทานอาหาร นำท่านออกเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย

 • เที่ยวชมทะเลสาบคืนดาบ หรือทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม (Ho Hoan Kiem) ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ชมวัดเนินหยกหรือวัดหง็อกเซิน (Ngoc Son) วัดที่สร้างเพื่ออุทิศให้เต่าตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบคืนดาบ ข้ามจากฝั่งไปยังวัดได้โดยผ่านสะพานเทฮุก (The Huc) หรือ สะพานแสงอาทิตย์ มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย จากนั้นนำท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำที่แสดงถึงเรื่องราววิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามและคติคำสอนที่แฝงอยู่ในการแสดง ถือเป็นเอกลักษณ์และหาชมได้ที่นี่ที่เดียวในโลก

19:00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังจากนั้นนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

• วันที่สี่:

6:00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8)

 • จากนั้นนำท่านเดินทางเที่ยวชม สุสานโฮจิมินห์ (Lang Chu Tich Ho chi Minh) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม (สุสานโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์และวันศุกร์ และในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน จะปิดให้บริการ) สุสานโฮจิมินห์สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 ใช้สำหรับบรรจุร่างอาบน้ำยาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งนอนอยู่บนแท่นในห้องเย็น
 • นำท่านชมทำเนียบประธานาธิบดี สถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรั่งเศส ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชมบ้านพักโฮจิมินห์ เจดีย์เสาเดียว เจดีย์ไม้ที่งดงามตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว
 • นำท่านชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Museum) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับจัตุรัสบาดิงห์ เป็นรูปแบบของอาคารสมัยใหม่ขนาดใหญ่ มีการจัดแสดงนิทรรศการมากมาย ภาพขาวดำในสมัยสงคราม ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าทหารกู้ชาติและเรื่องราวการสู้รบในสมัยครามเวียดนาม

12:00 น. เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9)

 • นำท่านเที่ยวชมวิหารวรรณกรรม หรือที่ชาวเวียดนามเรียกว่า วันเหมียว (Van Mieu) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าหลีถ๋ายโต่ (Ly Thai To) อุทิศให้แก่ท่านศาสดาขงจื้อ วิหารนี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม ในบริเวณวิหารแบ่งออกเป็นลาน มีกำแพงล้อมรอบ 5 แห่ง เมื่อรอดซุ้มประตูหลังประตูทางเข้าใหญ่เข้าไปข้างในเป็นทางเดินปูด้วยหิน สองข้างทางเดินเป็นบ่อน้ำ ผ่านลาน 2 แห่งจะเจอกับประตูกำแพงใหญ่ชื่อว่า ได่แถงห์โมน (Dai Thanh Mon) อันเป็นสัญลักษณ์ของกรุงฮานอย
 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบิน กลับกรุงเทพโดยสายการบิน HAN-BKK ( VJ903 / 17:50-19:40 )

Chia sẻ thông tin này tới bạn bè

ทัวร์อื่นๆ