ฮานอย ฮาลอง

ฮานอย ฮาลอง
Dalaco Travel

ทัวร์โคด์ : N4026FD

โรงแรม : | ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : ติดต่อ | ยานพาหนะ :

ออกเดินทางที่ : ตามสั่ง

จอง

ติดต่อ +84473009119  เพื่อสอบกามข้อมูลโดยตรง

ฮานอย-ฮาลอง

 (4วัน3คืน)

• วันแรก: 

8:35 น. มีรถปรับอากาศและไกด์รับท่านที่สนามบิน (สายการบินBKK-HAN (FD3700 / 0645-0835)

 • หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชมวิหารวรรณกรรม หรือที่ชาวเวียดนามเรียกว่า วันเหมียว (Van Mieu) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าหลีถ๋ายโต่ (Ly Thai To) อุทิศให้แก่ท่านศาสดาขงจื้อ วิหารนี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม ในบริเวณวิหารแบ่งออกเป็นลาน มีกำแพงล้อมรอบ 5 แห่ง เมื่อรอดซุ้มประตูหลังประตูทางเข้าใหญ่เข้าไปข้างในเป็นทางเดินปูด้วยหิน สองข้างทางเดินเป็นบ่อน้ำ ผ่านลาน 2 แห่งจะเจอกับประตูกำแพงใหญ่ชื่อว่า ได่แถงห์โมน (Dai Thanh Mon) อันเป็นสัญลักษณ์ของกรุงฮานอย เที่ยวชมทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม (Ho Hoan Kiem) วัดเจดีย์เจิ่นกว็อก (Tran Quoc) เป็นวัดที่มีเจดีย์เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม บรรยากาศร่มรื่น ไม้ดัดที่เรียงรายอยู่ในกระถาง แผ่นหินที่มีอายุยาวนานตั้งแต่ปี  ค.ศ.1639 นอกจากนี้ยังมีเจดีย์สีชมพูที่ไล่ระดับเป็นชั้นๆขึ้นไปประมาณ 10 ชั้น มีชายคายื่นออกมาคลุมเจดีย์แต่ละชั้น คล้ายๆกับเจดีย์ของญี่ปุ่น แต่ละชั้นมีพระพุทธรูปสีขาวประดิษฐานอยู่ในแต่ละช่องรอบๆเจดีย์

11:30 น. เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อแรก)

 • นำท่านออกเดินทางสู่อ่าวฮาลอง อ่าวฮาลองเป็นส่วนหนึ่งของวนอุทยานแห่งชาติกั๊ตบา (Cat Ba ) อันประกอบด้วยพฤกษาป่าไม้นานาพันธุ์ทะเลสาบน้ำจืดและชายหาดที่สวยงามซึ่งได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติอันดับที่ 5   

18:00 น. นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนและทำธุระส่วนตัวตามอัธยาศัย รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2)

 • จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งตลาดกลางคืน (Night Market) เมืองฮาลอง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกมากมายจากเมืองฮาลอง แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักแรมที่ฮาลอง)

• วันที่2:

6:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

 • จากนั้นนำท่านล่องเรือทั่วฮาลองเบย์ มรดกโลกทางธรรมชาติที่งดงามที่สุดของเวียดนามเหนือ ลัดเลาะไปตามเกาะแก่งต่างๆกว่า 3,000 เกาะ สวยงามจนได้รับการขนานนามว่าเป็นกุ้ยหลิน (Guilin) เวียดนาม ภายในบริเวณอ่าวเต็มไปด้วยเรือสำเภาและเรือสำปั้นน้อยใหญ่ที่ล่องอย่างช้าๆ ทำให้มีทัศนียภาพอันสวยงามถือได้ว่าเป็นอ่าวที่สวยที่สุดของเวียดนามและได้รับการขนานนามว่าเป็น “สิ่งมหัศจรรย์ของโลก”
 • ชมความสวยงามของเกาะที่มีรูปร่างแปลกๆคล้ายสัตว์นานาชนิด นำท่านล่องเรือเที่ยวชมตลอดโปรแกรม 4 ชั่วโมง
 • เที่ยวชมถ้ำเทียนกรุง (Thien Cung) ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตามีการจัดแสงสีอย่างสวยงามให้ท่านได้ชื่นชมอย่างเพลิดเพลิน
 • นำท่านชมเกาะไก่ชนพร้อมรับประทานอาหารกลางวันเมนูทะเลซีฟู๊ดบนเรือ (มื้อที่ 4)

13:00 น. หลังรับประทานอาหาร นำท่านออกเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย

 • เที่ยวชมทะเลสาบคืนดาบ หรือทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม (Ho Hoan Kiem) ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ชมวัดเนินหยกหรือวัดหง็อกเซิน (Ngoc Son) วัดที่สร้างเพื่ออุทิศให้เต่าตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบคืนดาบ ข้ามจากฝั่งไปยังวัดได้โดยผ่านสะพานเทฮุก (The Huc) หรือ สะพานแสงอาทิตย์ มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย
 • จากนั้นนำท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำที่แสดงถึงเรื่องราววิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามและคติคำสอนที่แฝงอยู่ในการแสดง ถือเป็นเอกลักษณ์และหาชมได้ที่นี่ที่เดียวในโลก

 

19:00 น.  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังรับประทานอาหารเสร็จนำท่านกลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

• วันที่สาม: 

6:00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)

 • จากนั้นนำท่านเดินทางเที่ยวชม สุสานโฮจิมินห์ (Lang Chu Tich Ho chi Minh) วีรบุรุษของชาวเวียดนาม (สุสานโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์และวันศุกร์ และในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน จะปิดให้บริการ) สุสานโฮจิมินห์สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 ใช้สำหรับบรรจุร่างอาบน้ำยาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งนอนอยู่บนแท่นในห้องเย็น
 • นำท่านชมทำเนียบประธานาธิบดี สถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรั่งเศส ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชมบ้านพักโฮจิมินห์ เจดีย์เสาเดียว เจดีย์ไม้ที่งดงามตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว
 • จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Museum) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับจัตุรัสบาดิงห์ เป็นรูปแบบของอาคารสมัยใหม่ขนาดใหญ่ มีการจัดแสดงนิทรรศการมากมาย ภาพขาวดำในสมัยสงคราม ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าทหารกู้ชาติและเรื่องราวการสู้รบในสมัยครามเวียดนาม 

11:30 น. เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)

 • หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Museum) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆ กับจัตุรัสบาดิ่ญ (Ba Dinh) เป็นรูปแบบของอาคารสมัยใหม่ขนาดใหญ่มีการจัดแสดงนิทรรศการมากมาย ภาพขาวดำในสมัยสงคราม ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าทหารกู้ชาติและเรื่องราวการสู้รบในสมัยครามเวียดนาม
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทหารซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงการประกาศอิสรภาพและการรวมชาติของชาวเวียดนาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกระทำสงครามกับมหาอำนาจอย่างฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา โดยภายในพื้นที่ได้นำซากเครื่องบินทิ้งระเบิด B52 มาจัดให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความโหดร้ายของสงคราม เมื่อเข้าไปด้านในจะมีภาพถ่ายของเหล่านักรบที่ร่วมกันต่อสู้จนชนะสงคราม เครื่องแบบทหารอเมริกา และยังมีโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กๆ ฉายภาพช่วงท้ายๆของสงครามเวียดนามให้ได้รับชม

16:00 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 8) 

 • หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งของฝากและของที่ระลึกที่ย่านเมืองเก่าถนน 36 สาย แหล่งรวมสินค้าโอทอป เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ ย่านนี้เป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกมากมาย จากนั้นนำท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

• วันที่สี่:

6:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)

 • นำท่านเดินทางสู่สนามบินเดินทางกลับกรุงเทพโดยสายการบิน HAN-BKK  ( FD3701 / 0910-1100 )

Chia sẻ thông tin này tới bạn bè

ทัวร์อื่นๆ