ฮานอย ฮาลอง

ฮานอย ฮาลอง
Dalaco Travel

ทัวร์โคด์ : N3036TG

โรงแรม : | ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : ติดต่อ | ยานพาหนะ :

ออกเดินทางที่ : ตามสั่ง

จอง

ติดต่อ +84473009119  เพื่อสอบกามข้อมูลโดยตรง

ฮานอย-ฮาลอง

(3วัน2คืน)

•วันแรก: 

9:35 น. มีรถปรับอากาศและไกด์รับท่านที่สนามบิน (สายการบิน BKK-HAN / TG560 / 0745-0935 ) หลังผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและกรมศุลกากร นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองฮานอย 

11:30 น. เชิญท่านรับประทานอาหารมื้อกลางวันที่กรุงฮานอย(มื้อแรก) จากนั้นออกเดินทางสู่อ่าวฮาลองสถานที่ที่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศเวียดนาม

18:00 น. นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนและทำธุระส่วนตัวตามอัธยาศัย รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งตลาดกลางคืน (Night Market) เมืองฮาลอง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกมากมายจากเมืองฮาลอง แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักแรมที่ฮาลอง)

• วันที่สอง: 

6:00 น รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3)

7:00 น. นำท่านออกเดีนทางสู่อ่าวฮาลอง ล่องเรือชมความงดงามและบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติกของอ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ สัมผัสเกาะหินปูนน้อยใหญ่ตั้งตะหง่านเรียงรายกว่า 3,000 เกาะ และแวะชมความงามของ ถ้ำเทียนกรุง (Thien Cung) ที่มีหินงอกหินย้อยสวยงามและน่าอัศจรรย์ แวะชมเกาะไก่ชนซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง ชมหมู่บ้านชาวประมง พร้อมรับประทานอาหารกลางวันเมนูทะเลซีฟู๊ดบนเรือ (มื้อที่ 4)

13:00 น. หลังรับประทานอาหาร นำท่านออกเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย ชมทะเลสาบคืนดาบ หรือทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม (Ho Hoan Kiem) ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ชมวัดเนินหยกหรือวัดหง็อกเซิน (Ngoc Son) วัดที่สร้างเพื่ออุทิศให้เต่าตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบคืนดาบ ข้ามจากฝั่งไปยังวัดได้โดยผ่านสะพานเทฮุก (The Huc) หรือ สะพานแสงอาทิตย์ มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย จากนั้นนำท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำที่แสดงถึงเรื่องราววิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามและคติคำสอนที่แฝงอยู่ในการแสดง ถือเป็นเอกลักษณ์และหาชมได้ที่นี่ที่เดียวในโลก

19:00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังรับประทานอาหารเสร็จนำท่านกลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

• วันที่สาม: 

6:00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) จากนั้นนำท่านเดินทางเที่ยวชม สุสานโฮจิมินห์ (Lang Chu Tich Ho chi Minh) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม (สุสานโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์และวันศุกร์ และในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน จะปิดให้บริการ) สุสานโฮจิมินห์สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 ใช้สำหรับบรรจุร่างอาบน้ำยาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งนอนอยู่บนแท่นในห้องเย็น นำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี สถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรั่งเศส ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชมบ้านพักโฮจิมินห์ เจดีย์เสาเดียว เจดีย์ไม้ที่งดงามตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Museum) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับจัตุรัสบาดิงห์ เป็นรูปแบบของอาคารสมัยใหม่ขนาดใหญ่ มีการจัดแสดงนิทรรศการมากมาย ภาพขาวดำในสมัยสงคราม ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าทหารกู้ชาติและเรื่องราวการสู้รบในสมัยครามเวียดนาม

12:00 น. เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชมวิหารวรรณกรรม หรือที่ชาวเวียดนามเรียกว่า วันเหมียว (Van Mieu) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าหลีถ๋ายโต่ (Ly Thai To) อุทิศให้แก่ท่านศาสดาขงจื้อ วิหารนี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม ในบริเวณวิหารแบ่งออกเป็นลาน มีกำแพงล้อมรอบ 5 แห่ง เมื่อรอดซุ้มประตูหลังประตูทางเข้าใหญ่เข้าไปข้างในเป็นทางเดินปูด้วยหิน สองข้างทางเดินเป็นบ่อน้ำ ผ่านลาน 2 แห่งจะเจอกับประตูกำแพงใหญ่ชื่อว่า ได่แถงห์โมน (Dai Thanh Mon) อันเป็นสัญลักษณ์ของกรุงฮานอย หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งของฝากและของที่ระลึกที่ย่านเมืองเก่าถนน 36 สาย แหล่งรวมสินค้าโอทอป เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับมากมาย 

18:00 น. เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินและกลับกรุงเทพโดยสายการบิน HAN-BKK ( TG565 / 2045-2235 )

Chia sẻ thông tin này tới bạn bè

ทัวร์อื่นๆ